Mapy do celów projektowych

Sporządzenie mapy do celów projektowych jest wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Mapy takie sporządzają uprawnieni geodeci wykorzystując informacje udostępnione im przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (bądź ich odpowiedniki).

Kluczową kwestią przy sporządzaniu mapy do celów projektowych jest weryfikacja granic przedmiotowej nieruchomości. Część nieruchomości posiada granice ustalone uprzednio, a dla części granice te należy dopiero ustalić.

Przez "granice ustalone" rozumie się takie granice dla których wcześniej została sporządzona dokumentacja geodezyjna określająca w sposób bezsporny ich przebieg oraz zawierająca protokół z okazania granicy właścicielom nieruchomości sąsiednich.

Podczas wykonywania mapy do celów projektowych geodeta sporządza także wykazy aktualizaujące bazę danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz nanosi zmiany na mapie zasadniczej. Termin wykoanania i cena mapy są uzależnione od tego jakie dokumenty opisują przebieg granic nieruchomości i jaki obszar należy objąć pomiarem uzupełniającym.

Przy zamówieniu mapy do celów projektowych należy podać numer działki i nazwę obrębu w jakim położóna jest nieruchomość. Dobrze też skonsultować z projektantem przygotowującym nam dokumenty do pozwolenia na budowę jaki ma być tzw. zakres aktualizacji.

Powrót