Podział nieruchomości

Podział nieruchomości ma zwykle na celu wyodrębnienie części nieruchomości, pozwalającej na jej darowanie lub odsprzedaż.

Podziały nieruchomości na terenach przeznaczonych pod budownictwo są opiniowane i zatwierdzane przez Wójta Gminy.

Podziały na terenach rolnych należy zgłosić właściwemu staroście załączając stosowną dokumentację geodezyjną.

Podziały na terenach przeznaczonych pod budownictwo muszą spełniac warunki zapisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Więcej informacji o tych warunkach można uzyskać w urzędzie gminy właścicwym dla położenia nieruchomości.

Przed wydzieleniem działki budowlanej należy uzyskać opinię Wójta gminy na temat zamierzonej koncepcji podziału. W tym celu należy złożyć w gminie własciwy wniosek oraz dołączyć mapę bez sprawdzenia w terenie z naniesionym wstępnym projektem podziału, wypis z rejestru gruntów oraz wypis z Księgi Wieczystej bądź kopię aktu własności (w przypadku braku KW). Dopiero po uzyskaniu zgody od Wójta można rozpocząć prace geodezyjne związane z podziałem.

Termin dokonania podziału z uwagi na złożoność postępowania to zwykle kilka miesięcy.

Powrót