Wznowienie / ustalenie granic

W przypadku gdy mamy wątpliwości co do przebiegu granicy lub ustalenie jej bezspornego przebiegu warunkuje np. uzyskanie pozwolenia na budowę wymagane jest wykonanie jej wznowienia/ustalenia przez uprawnionego geodetę.

Jeżeli dla działki uprzednio została sporządzona odpowiednia dokumentacja (przechowywana przez starostę) i spisany został protokół z okazania granic właścicielo nieruchomości sąsiednich czynności geodety ograniczają się do wyznaczenia w terenie punktów opisanch w tej dokumentacji oraz ewentualne zagęszczenie ich punktami pośrednimi. Mówimy wtedy o wznowieniu granic.

Niestety większość działek, położonych szczególnie na terenach wiejskich nie ma takiej dokumentacji. Jedyna informacja o przebiegu ich granic jest zwykle zawarta na tzw. zarysach pomiarowych sporządzanych dla większej części Kraju w latach 60'tych ubiegłego wieku. Dysponując taką dokumentacją geodeta bada ślady graniczne i spokojny stan użytkowania, który pozwala mu ustalić przebieg granicy. Czynność tą kończy złożenie podpisów przez właściciela przedmiotowej nieruchomości i sąsiadów w protokole granicznym. Sporządzenie takiej dokumentacji kończy wszelkie wątpliwości co do przebiegu granicy, a z jej wykorzystaniem każdy geodeta odtworzy punkty graniczne w ten sam sposób.

Powrót